Notice to Candidates

General

लोक सेवा आयोगले तयार गरेको अनुभव सम्बन्धी फाराम अपलोड गर्नुपर्ने स्थानमा अनुभव आवश्यक नपर्ने पदहरुको हकमा सो स्थानमा समावेशी समूहमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको समावेशीता सम्बन्धी प्रमाणको SCAN COPY अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नु पर्नेछ l